Inleiding: Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt aan de hierna genoemde definities de volgende betekenis toegekend:  

 1. Palsgraaf: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Palsgraaf Dakbedekkingen B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08078779;  
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Palsgraaf sluit of wenst te sluiten.  

 

Artikel 1: Offertes en aanbiedingen  

1. Een offerte, prijsopgave of kostenbegroting, hierna samen “Offerte” is door Palsgraaf verstrekt op basis van de op dat moment bij Palsgraaf bekende en/of haar ter beschikking gestelde informatie. 

2. Als de door Opdrachtgever verstrekte informatie bij het verrichten van de werkzaamheden onjuist of onvolledig blijken te zijn, is Palsgraaf gerechtigd de Offerte aan te passen en/of is de Opdrachtgever gehouden de meer- of minder kosten die hiervan het gevolg zijn aan Palsgraaf te vergoeden op basis van de in de Offerte gehanteerde uitgangspunten.  

3. Iedere Offerte is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is gegeven.  

 

Artikel 2: Prijzen  

1. Door Palsgraaf genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.  

2. De prijzen zijn exclusief reis-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden en lossen, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst.  

3. Kostenverhogende omstandigheden – ook bij een overeengekomen vaste prijs – zoals de gestegen prijs van grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, invoerheffingen, lonen en montagekosten, die vanaf drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst ontstaan, geven Palsgraaf recht op doorberekening en vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen als die omstandigheden de overeengekomen prijs met 5% of meer verhogen. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden die leiden tot verhoging van de kostprijs van het te leveren product of werk, die vanaf drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst intreden en:  

 1. van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen en die kosten van het product of werk met 5% of meer verhogen,  
 2. die Palsgraaf niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het product of werk met 5% of meer verhogen.  

4. Indien Palsgraaf van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en aanspraak maakt op bijbetaling, dient zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.  

5. Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een overeengekomen wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10%, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de door Palsgraaf opgegeven aangepaste prijs en verzoek om bijbetaling schriftelijk geschiedt. Is Opdrachtgever niet bereid de prijsstijging aanvullend te voldoen, dan heeft ook Palsgraaf in plaats van nakoming te vorderen het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval zullen in redelijkheid door Palsgraaf gemaakte kosten door Opdrachtgever aan haar worden vergoed.  

6. Indien de Opdrachtgever consument is en de prijsstijging zich binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoet, heeft Opdrachtgever het recht die overeenkomst kosteloos te ontbinden indien Palsgraaf een prijsstijging doorberekent.  

  

Artikel 3: Levering en levertijd  

1. Een door Palsgraaf opgegeven levertijd is indicatief en is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.  

2. Indien de Opdrachtgever een consument is, geldt de overeengekomen datum of termijn vermeerderd met 30 dagen als fatale termijn.   

3. Een overeengekomen levertijd of termijn gaat pas in als Palsgraaf alle opgevraagde informatie van Opdrachtgever heeft ontvangen en Opdrachtgever aan alle overige verplichtingen op grond van de overeenkomst, waaronder de betaling van een eventueel voorschot, heeft voldaan.  

4. Als er sprake is van:  

 1. andere omstandigheden dan bij Palsgraaf bekend waren toen zij de levertijd opgaf, wordt de levertijd verlengd met de tijd die Palsgraaf, met in achtneming van haar planning, nodig heeft om de opdracht onder deze gewijzigde omstandigheden volledig uit te voeren;  
 2. meerwerk, wordt de levertijd verlengd met de tijd die Palsgraaf, met in achtneming van haar planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;  
 3. opschorting van verplichtingen door Palsgraaf, wordt de levertijd verlengd met de tijd die zij, met inachtneming van haar planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.  

5. Behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever wordt de feitelijke duur van de verlenging van de levertijd vermoed nodig te zijn en volledig het gevolg te zijn van de situatie(s) als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.  

6. Opdrachtgever is gehouden alle kosten en/of schade voor Palsgraaf als gevolg van een vertraging in de levertijd, zoals vermeld in lid 4 van dit artikel, aan Palsgraaf te voldoen.  

7. Overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Palsgraaf voor eventuele aanspraken van derden die het gevolg zijn van overschrijding van de levertijd.  

 

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Palsgraaf verstrekte informatie (zoals maten of specificaties), tekeningen, instructies, en/of specifieke eisen of wensen.   

2. Opdrachtgever vrijwaart Palsgraaf voor schade en kosten die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of niet –(tijdige) ter beschikking gestelde gegevens.  

3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Palsgraaf de overeengekomen werkzaamheden ongestoord op het afgesproken tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking heeft over de voor een goede uitvoering benodigde voorzieningen zoals (bouw)stroom, toegang tot het gebouw c.q. terrein en ruimte voor de opslag en aan- en afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen.  

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvatten de werkzaamheden geen sloop-, hak-, breek-, schilders- of herstelwerk.  

 

Artikel 5: Overmacht  

1. Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat door Palsgraaf ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan zij afhankelijk is, niet of niet-tijdig voldoen aan hun verplichtingen.  

2. Onder overmacht wordt voorts verstaan: weersomstandigheden; natuurgeweld; terrorisme; cybercriminaliteit; verstoring van digitale infrastructuur; brand; stroomstoring; verlies; pandemieën; diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie; wegblokkades; stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.  

3. Opdrachtgever kan zich jegens Palsgraaf niet beroepen op overmacht ten aanzien van zijn betalingsverplichting(en) jegens Palsgraaf.  

4. Indien de overmachts-situatie meer dan vier weken heeft geduurd, of voorzienbaar is dat het langer dan vier weken zal gaan duren, hebben zowel Palsgraaf als de Opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat de andere partij recht heeft op (schade)vergoeding.  

 

Artikel 6: Meer- en minderwerk  

1. Iedere wijziging in het opgedragen werk op verzoek van Opdrachtgever is meer- of minderwerk.  

2. Meerwerk leidt tot een verplichting van Opdrachtgever om aan Palsgraaf daarvoor een vergoeding te voldoen als de Opdrachtgever uit zichzelf had moeten begrijpen dat dit meerwerk een prijsverhoging tot gevolg zou hebben dan wel als Palsgraaf de Opdrachtgever er tijdig op heeft gewezen dat het meerwerk tot een prijsverhoging zou leiden.  

3. De hoogte van de vergoeding voor het meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt of werd verricht.  

4. Opdrachtgever is gehouden de vergoeding voor het meerwerk op eerste verzoek van Palsgraaf te voldoen, op basis van een daartoe strekkende factuur.  

5. Minderwerk leidt niet tot een vermindering van de verschuldigde prijs, tenzij Palsgraaf daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd. Als instemming wordt gegeven, is Opdrachtgever tenminste gehouden 20% van de waarde van het verschil tussen het oorspronkelijke werk en het minderwerk te vergoeden aan Palsgraaf.  

  

Artikel 7: Oplevering van het werk  

1. Het werk wordt als opgeleverd en door Opdrachtgever aanvaard beschouwd op het moment dat Palsgraaf aan Opdrachtgever heeft gemeld dat de werkzaamheden zijn afgerond en Opdrachtgever het werk mondeling of schriftelijk heeft goedgekeurd, dan wel indien Opdrachtgever het niet binnen 7 dagen na de in de eerste zin bedoelde mededeling heeft geweigerd of afgekeurd;  

2. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen en binnen een termijn van 7 dagen na de in het vorige lid genoemde mededeling schriftelijk kenbaar te maken aan Palsgraaf. Opdrachtgever dient Palsgraaf vervolgens in de gelegenheid te stellen het werk binnen een redelijke termijn alsnog op te leveren.  

  

Artikel 8: Betaling  

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden doordat het aan Palsgraaf verschuldigde bedrag dan is bijgeschreven op de door Palsgraaf aangewezen bankrekening.  

2. Als Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke – of rechtspersonen of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk een overeenkomst met Palsgraaf hebben gesloten, is ieder van hen hoofdelijk gehouden tot nakoming van de op de Opdrachtgever rustende verbintenissen, waaronder betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.  

3. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is Opdrachtgever zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim.  

4. Als Opdrachtgever in verzuim is, is Palsgraaf bevoegd de (verdere) uitvoering van het werk op te schorten en het werk onder zicht te houden (retentierecht) jegens Opdrachtgever en/of derde rechthebbenden.  

5. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Palsgraaf te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van Palsgraaf. Opdrachtgever is niet gerechtigd korting of compensatie toe te passen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Palsgraaf.   

6. Ongeacht of Palsgraaf de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Palsgraaf verschuldigd is of zal zijn, onmiddellijk opeisbaar als:  

 1. een betalingstermijn is overschreden;  
 2. het faillissement of de surseance van betaling van Opdrachtgever is aangevraagd;  
 3. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;  
 4. Opdrachtgever (indien een vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; e. Opdrachtgever het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.  

7. Opdrachtgever is vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de dag van volledige betaling over het onbetaalde bedrag de wettelijke rente met een opslag van 0,5% verschuldigd. Deze rente is onmiddellijk opeisbaar. Na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over het dan afgelopen jaar reeds verschuldigde rente.  

8. Opdrachtgever is bij verzuim de buitengerechtelijke incassokosten aan Palsgraaf verschuldigd op grond van artikel 6:96 lid 2 sub c en lid 5 BW, met een minimum van € 40,- .  

9. De Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten met een minimum van € 250,-, dan wel de buitengerechtelijke incassokosten op grond van artikel 6:96 BW met een verhoging van € 500,-.  

  

Artikel 9: Reclame  

1. Klachten over de (hoogte van) de factuur of de verrichtte werkzaamheden dienen op straffe van verval van alle aanspraken binnen de betalingstermijn van de betreffende factuur schriftelijk bij Palsgraaf te zijn ingediend.  

2. Opdrachtgever wordt na het verstrijken van de betalingstermijn geacht akkoord te zijn gegaan met de door Palsgraaf aan Opdrachtgever toegezonden factu(u)r(en) en de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden dan wel diensten, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.  

3. Het recht van Opdrachtgever op reclame vervalt in ieder geval indien de zaken door of namens Opdrachtgever ondeugdelijk, onoordeelkundig of in strijd met door of namens Palsgraaf gegeven instructies zijn behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen en/of Opdrachtgever enige uit de met Palsgraaf gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Palsgraaf niet, niet-volledig of niet-tijdig nakomt.  

4. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.  

  

Artikel 10: Garantie  

1. Indien en voor zover geen garantie in de offerte is vermeld, is geen garantie overeengekomen en kan daarop geen aanspraak worden gemaakt.    

2. Palsgraaf is pas gehouden uitvoering te geven aan overeengekomen garantie als Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Palsgraaf heeft voldaan, waaronder de betalingsverplichting.    

3. Opdrachtgever kan onverminderd het voorgaande geen beroep doen op een garantie voor gebreken die het gevolg zijn van:  

 1. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;  
 2. installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden;  
 3. gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door Opdrachtgever; en/of  
 4. gebreken aan of ongeschiktheid van door Opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.  

4. Opdrachtgever kan zich niet op de garantie beroepen indien hij niet binnen een termijn van 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft gemeld bij Palsgraaf.  

5. Het bepaalde in lid 2,3 en 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op eventuele aanspraken van Opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.  

  

Artikel 11: Aansprakelijkheid   

1. Palsgraaf is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het directe gevolg is van een aan Palsgraaf toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een op haar rustende verplichting.

2. Palsgraaf is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die is ontstaan doordat Opdrachtgever een Palsgraaf geen, onjuiste en/of onvolledige informatie of gegevens heeft verstrekt.

3. Palsgraaf is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade zoals (maar niet beperkt tot) stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, milieuschade, transportkosten en reis- en verblijfkosten.  

4. Palsgraaf is ook niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijke presenteren door haar.  

5. De aansprakelijkheid van Palsgraaf is in ieder geval beperkt tot de vergoeding van directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. 

6. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Palsgraaf voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Palsgraaf uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.  

7. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van Palsgraaf niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Palsgraaf beperkt tot een bedrag van maximaal 50% van de voor de opdracht waarbinnen de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan overeengekomen prijs (exclusief btw) met een maximum van € 15.000,-, tenzij Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.  

  

Artikel 12: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst  

1. Als Opdrachtgever de overeenkomst opzegt of annuleert, is Opdrachtgever aan Palsgraaf een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor Palsgraaf uit de beëindiging voortvloeien. De door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding bedraagt minimaal 50% van de overeengekomen prijs.  

2. Als de prijs afhankelijk is van de door Palsgraaf te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die Palsgraaf naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.  

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

1. Op de rechtsverhouding (waaronder de overeenkomst) tussen Opdrachtgever en Palsgraaf is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Palsgraaf zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Palsgraaf gevestigd is.  

3. Palsgraaf mag van het vorige lid afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren door Opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de plaats waar Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is of kantoor houdt.  

 

December 2022  

Palsgraaf Dakbedekkingen B.V.